Ochrana osobních údajů - SM FinPro

Ochrana osobních údajů

INFORMACE DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH
OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1. totožnost a kontaktní údaje správce: SM FinPro, s.r.o., se sídlem Díly VI 3919, Zlín, PSČ 760 01, IČO: 05565677, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96248; kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Simona Matušková, Tř. Legií 873, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61, email: info@smfinpro.cz, tel: +420775388247;

2. účely zpracování osobních údajů:

 • poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování pojištění, poskytování investičních služeb, zprostředkování spotřebitelských úvěrů;
 • plnění zákonných povinností správce jako investičního zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákona č.170/2018 Sb., zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 247/2016 Sb., zákona č. 253/2008 Sb.);
 • ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (zákazníků) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
 • vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;
 • obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.

3. právní základy zpracování: souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše)

4. kategorie příjemců osobních údajů: osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem; smluvní partneři správce, tj. zejména vázaní zástupci správce; obchodní partneři správce, tj. osoby, které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů, zejména banky, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny; orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční analytický úřad

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány): po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

 • požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 • požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 • dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 • kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout poradenské či další služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.